Sisco yrityksenä

Sisco luo parempaa asumista puusta

Puumoduulirakentamisen edel­lä­kä­vi­jä­nä tar­joam­me sinulle laa­duk­kaan ja koh­tuu­hin­tai­sen kodin, jossa sinun ei tar­vit­se tinkiä ei sitten niin mistään. Haluamme totta puhuen muuttaa parem­mak­si koko tavan, jolla koteja val­mis­te­taan ja oste­taan.

Puu­ker­ros­ta­lo­ja ja eril­lis­ta­lo­ja Uuteen­kau­pun­kiin

Varsinais-Suomessa hyvät uutiset ovat sii­vit­tä­neet mm. auto­teol­li­suut­ta ja sinne odo­te­taan syn­ty­vän arviol­ta noin 15 000 uutta teol­li­suu­den työ­paik­kaa lähi­vuo­si­na. Esimerkiksi Uudessakaupungissa uusien asun­to­jen tarve on kova ja Sisco on mukana rat­kai­se­mas­sa oras­ta­vaa asun­to­pu­laa.

Fik­sul­la taval­la eri­lai­sia kote­ja

Puu on hyvä ympä­ris­töl­le, puu on hyvä asu­jal­le. Puurakentamisen inhi­mil­li­syys luo oman lei­man­sa kodik­kail­le, yhtei­söl­li­sil­le ympä­ris­töil­le, joita olemme luoneet ympäri pää­kau­pun­ki­seu­tua. Ja lisää on tulossa kovaa vauhtia. Toimintamme kasvaa ja Sisco-koteja nousee myös pk-seudun ulko­puo­lel­le. Ne ovat ihmi­sen­ko­koi­sia koteja hyvien kul­ku­yh­teyk­sien äärellä, joissa ei ole unoh­det­tu pie­nin­tä­kään yksi­tyis­koh­taa.

Mas­sii­vis­ta puu­ta

Yhteistyössä Metsä Woodin kanssa olemme kehit­tä­neet puusta sel­lai­sia raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja ettei parem­mis­ta väliä, nimit­täin Evo Wood LVL-levyt ja -ele­men­tit. Siinä on puu par­haas­sa muo­dos­saan: sovel­tuu koko talon raken­ta­mi­seen ja on todella jäykkää, todella kes­tä­vää ja kaiken lisäksi hen­git­tä­vää. Ekologista ja kier­rä­tet­tä­vää­kin, totta kai.

Miten valmistamme kotisi

Meillä raken­ta­mi­nen on suu­rim­mak­si osaksi siistiä sisä­työ­tä. Minimoidaksemme virheet val­mis­tam­me talo­mo­duu­lit sisä­ti­lois­sa uudessa logistiikka- ja kokoon­pa­no­kes­kuk­ses­sam­me Vantaan Hakkilassa, emmekä rän­tä­sa­tees­sa. Se miten talomme val­mis­tam­me, on teol­lis­ta sar­ja­tuo­tan­toa. Ja siinä ei ole mitään pahaa. Päinvastoin. Juuri se mah­dol­lis­taa korkean laadun, nopeu­den ja edul­li­sen hinnan.

Varsinaisessa raken­nus­koh­tees­sa, siitä kun kai­vu­rin kauha kau­hai­see ensim­mäi­sen kerran maata, meillä vie­räh­tää vain kuusi kuu­kaut­ta ja kotisi on muut­to­val­mis. Eikä vain kotisi, vaan myös pihasi nur­mik­koi­neen. Näin me sen teemme:

Perus­tuk­set

Kaikki alkaa kai­va­mal­la. Pintamaa pois­te­taan, täy­te­tään ja perus­tuk­set vale­taan. Samaan aikaan Hakkilan teh­taal­la aloi­te­taan moduu­lien ja ele­ment­tien val­mis­ta­mi­nen, teol­li­ses­ti ja tasa­laa­tui­ses­ti.

Moduu­lit

Kasausvalmiit moduu­lit ja ele­men­tit kul­je­te­taan ton­teil­le. Ne nos­te­taan suu­ril­la nos­tu­reil­la työ­maal­la pai­kal­leen ja lii­te­tään tuke­vas­ti toi­siin­sa. Sen jälkeen asen­ne­taan katto.

Vii­meis­te­ly

Ulkoverhoilut vii­meis­tel­lään ja talot maa­la­taan. Sisällä siis­tim­me jäl­kem­me. Sitten vuo­ros­sa on kuis­tien ja sisään­tu­lo­por­tai­den asennus.

Piha­työt

Viimeiseksi kuntoon vielä piha, ajotiet ja leik­ki­pai­kat. Istutukset pai­koil­leen ja pihan siis­ti­mi­nen. Koti on valmis asuk­kai­taan varten. Tätä me sanomme val­miik­si.

Miten Siscosta tuli Sisco

Tarinamme alkoi vuonna 2008 melko perin­tei­se­nä raken­nus­fir­ma­na joka urakoi muille. Vuosi vuo­del­ta kun­nian­hi­mom­me kasvoi, ja vuonna 2012 aloi­tim­me oman asun­to­tuo­tan­non. Jonkinlaisia toi­si­na­jat­te­li­joi­ta kun olimme, valit­sim­me mate­ri­aa­lik­si heti puun, koska jonkun piti päi­vit­tää tuo kan­sal­li­saar­re kaik­ki­ne etui­neen nyky­ai­kai­sen raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen tar­pei­siin.

Olemme val­mis­ta­neet vuosien var­rel­la satoja koh­tei­ta puu­ele­men­teis­tä. Joissain niistä on monta ker­ros­ta ja jois­sain vähem­män. Joissain olemme käyt­tä­neet beto­nia­kin, mutta olemme huo­man­neet, että eihän sitä tar­vit­se juuri ollen­kaan. Koko ajan olemme innolla kehit­tä­neet ja kehit­ty­neet.

Vuosi 2017 on meille eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, jolloin ylpeänä lan­see­raam­me muut­to­val­miin, rää­tä­löi­tä­vän puu­ker­ros­ta­lo­mal­lis­tom­me. Tiedämme että olemme oikeal­la tiellä.

Siscon tehtaalla työskentelee noin talonvalmistuksen ammattilaista 100
Hakkilan tehtaallamme on tasan yksi puujäteastia. Ja sekin tyhjennetään vain noin kerran kuussa. 1

Minne olemme matkalla

Rohkeus olla eri­lai­nen on joh­dat­ta­nut meidät voi­mak­kaa­seen kasvuun. Kun olemme koko his­to­riam­me aikana val­mis­ta­neet noin 500 asuntoa, vuonna 2017 meiltä val­mis­tuu ainakin tuo sama määrä. Samalla se tar­koit­taa ennus­tei­den mukaan lii­ke­vaih­don tuplaan­tu­mis­ta vuo­des­ta 2016 vuoteen 2017. Kasvutarinamme sai vielä lisä­pi­ris­teen vuonna 2016, kun Sentica Partners Oy:n hal­lin­noi­mat rahas­tot tulivat mukaan enem­mis­tö­osak­kaak­si.

Kerran kävi niin, että raken­nus­koh­teem­me osui vii­ta­sam­ma­koi­den tielle. Tai tar­kem­min sanoen niiden ojille. No, sopu sijaa antaa ja kai­voim­me­kin niille tontin reu­noil­le uudet ojat, ja kur­nu­tus jatkuu tänä päi­vä­nä­kin.

Tällä hetkellä koteja rakenteilla Suomessa ja ulkomailla asukkaille. 700
Vuonna 2017 suunnittellaan kotia ympäri maailman. 1000

Ekologiset arvomme

Sen lisäksi että olemme valin­neet raken­nusai­neek­sem­me puun, eko­lo­gi­set arvot ovat meille muu­ten­kin tär­kei­tä. Emme kaada puuta turhaan vaan kunkin tukin matka met­säs­tä talon seinään on selvä jo hak­kuu­pai­kal­la. Hyödynnämme arvok­kaan raaka-aineen niin tehok­kaas­ti kuin mah­dol­lis­ta. Itse asiassa, Hakkilan teh­taal­lam­me on vain yksi puu­jä­teas­tia ja sekin tyh­jen­ne­tään ainoas­taan noin kerran kuussa. Niin, ja kaikki Sisco-kodit tuot­ta­vat osan tar­vit­se­mas­taan ener­gias­ta talojen katoil­le asen­ne­tuil­la aurin­ko­kein­noil­la. Aurinkoiset päivät ilah­dut­ta­vat asuk­kai­tam­me siis eri­tyi­sen paljon!

Olemme vuoden 2017 alussa sitou­tu­neet myös YK:n kes­tä­vän kehi­tyk­sen Global Compact -aloit­tee­seen, jonka tavoit­tee­na on kun­nioit­taa ihmi­soi­keuk­sia, työ­voi­maa, ympä­ris­töä ja ehkäis­tä kor­rup­tio­ta. Aloitteesta voi lukea lisää täältä.

Ener­gi­aa aurin­gos­ta

Kaikki Sisco-kodit tuot­ta­vat osan tar­vit­se­mas­taan ener­gias­ta katolle asen­ne­tuil­la aurin­ko­ken­noil­la.

Mini­moi­tu hävik­ki

Emme kaada puuta turhaan. Kunkin tukin reitti met­säs­tä talon seinään on selvä jo hak­kuu­pai­kal­ta. Teknologia minimoi hävi­kin­kin.