Massiivipuiset Sisco-kerrostalot

Korkeamman tason asumista

Lähiaikoina kor­keuk­siin nouse­vat ensim­mäi­set modu­laa­ri­set puu­ker­ros­ta­lom­me. Ne ovat ihan koko­naan puuta, nimit­täin mas­sii­vi­puu­ta. Ja niitä on koko­nai­nen mal­lis­to, joka muuntuu moneen muotoon, makuun ja väriin.

Moduuliajattelu on muut­ta­nut raken­ta­mis­ta huo­mat­ta­vas­ti – se on nopeam­paa, laa­duk­kaam­paa ja moni­muo­tois­ta. Rakentamisen ohella myös suun­nit­te­lu­pro­ses­sin on täy­ty­nyt muuttua. Erillisistä osa­pro­jek­teis­ta on luo­vut­tu, ja kaikki raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­set tekevät yhteis­työ­tä jo suun­nit­te­lun ensias­ke­leis­ta alkaen. Tehokas yhteis­suun­nit­te­lu takaa onnis­tu­neen, aika­tau­lus­saan toteu­tu­neen pro­jek­tin, jonka lop­pu­tu­lok­se­na asuk­kaat saavat moder­nin ja viih­tyi­sän kodin.

Tutustu räätälöitävään mallistoomme:

Haluan lisätietoa

Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyt­tä ja ker­rom­me lisää rää­tä­löi­tä­väs­tä mal­lis­tos­tam­me sekä moder­nis­ta puu­ta­loa­su­mi­ses­ta. Myynnissä olevat ja vapaat Sisco-kodit löydät Etuovelta ja Oikotieltä.

Ikivanha idea, upouusi toteutus

Puuasumista on ollut aina. Tutut rin­ta­ma­mies­ta­lot raken­net­tiin aika­naan tehok­kaas­ti, perus­tuen yhte­näi­seen kon­sep­tiin ja raken­ta­mis­ta­paan. Niiden jälkeen oli kui­ten­kin pitkään vähän hil­jai­sem­paa. Nyt me olemme päi­vit­tä­neet ison mit­ta­kaa­van puu­ta­lo­tuo­tan­non tähän päivään, mas­sii­vi­puu­mo­duu­leis­ta val­mis­tet­ta­viin puu­ker­ros­ta­loi­hin. Loimme niitä heti ker­ral­la koko­nai­sen mal­lis­ton.

Kohtuuhintainen ja laa­du­kas mas­sii­vi­puu­ker­ros­ta­lo raken­tuu jäyk­kää­kin jäy­kem­mis­tä ja kes­tä­vis­tä LVL-moduuleista, jotka kui­ten­kin hen­git­tä­vät kuten puu­ta­lo­jen pitää­kin. LVL-massiivipuumoduuleissa on lisäksi se hyvä puoli, että ne muun­tu­vat moneksi. Puukerrostalomme ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä kolmeen eri perus­ark­ki­teh­tuu­riin, ja ulko­sei­niin voi lisätä esi­mer­kik­si par­vek­kei­ta, teras­se­ja ja ulok­kei­ta, joilla ulkoa­sua voi muun­nel­la loput­to­mas­ti.

Muuttaessasi uuteen Sisco-kotiisi sinun ei tar­vit­se asua raken­nus­työ­maal­la päi­vää­kään. Meillä talon val­mis­tu­mi­nen tar­koit­taa sitä, että myös piha-alue on valmis ja sii­vot­tu.

Siscolla työskentelee suunnittelijaa. 18
Vuoden 2017 aikana pääkaupunkiseudulle valmistuu ainakin tuhatta asuinneliötä. 15

Selkeälinjaisissa, moder­nia skan­di­naa­vis­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­vis­sa puu­ker­ros­ta­lois­sa on enim­mil­lään jopa 6 ker­ros­ta. Asunnot ovat kool­taan 26–70 m2, yksiöis­tä aina neljän huoneen kotei­hin. Ja totta kai niissä on oma sauna jokai­ses­sa. Jo muu­ten­kin eko­lo­gi­set talot saavat osan ener­gias­taan katolle asen­ne­tuis­ta aurin­ko­ken­nois­ta.

Kerralla valmista

Puukerrostalon val­mis­tu­mi­ses­sa ei kauaa nokka tuhise, kiitos jämptin pro­ses­sim­me. Samalla kun perus­tuk­sia ruve­taan kai­va­maan, alkaa mas­sii­vi­puu­mo­duu­lien ja -ele­ment­tien val­mis­tus teh­taas­sam­me Vantaalla. Teollisella tark­kuu­del­la val­mis­te­tut ele­men­tit kootaan työ­maal­la pai­kal­leen. Sen jälkeen katto pään päälle, vii­meis­te­ly­työt ja piha kuntoon. Kun puu­ker­ros­ta­lo on valmis, se on valmis.

Sisco-kodit

Tutustu kaik­kiin Sisco-koteihin. Ne ovat vii­mei­sen päälle suun­ni­tel­tu ja mas­sii­vi­puu­mo­duu­leis­ta fik­sus­ti val­mis­tet­tu. Siksi ne eivät ole kal­lii­ta vaan eko­lo­gi­sia ja eko­no­mi­sia.