As Oy Haikkoon Tiibetinhanhi

Kohtuuhintaista ja viih­tyi­sää Sisco-KOTI vuokra-asumista  Haikkoon Tiibetinhanhessa, Marjamäenkatu 1, Porvoo.

Haikkoon Tiibetinhanhi on nyt täynnä, mutta asun­to­ja saattaa vapau­tua ja Tiibetinhanheen voi  jättää jat­ku­van haun peri­aat­teel­la hake­muk­sia!

Asuntohakemuksen voit täyttää joko suoraan net­ti­vus­tol­lam­me tai tulos­taa lomak­keen vuokra-asumisen loma­ke­si­vus­tol­tam­me. Asuntohakemuslomakkeita saa myös tar­vit­taes­sa Porvoon kau­pun­gin asun­to­toi­mis­tos­ta osoit­tees­ta Tekniikankaari 1 A 2 krs, 06100 Porvoo asuntotoimisto@porvoo.fi tai tilaa­mal­la Sisco Vuokra-Asunnot Oy asia­kas­pal­ve­lus­ta, 020 754 5552, info@sisco.fi

Hakemukset liit­tei­neen tulee toi­mit­taa osoit­teel­lam­me Sisco Vuokra-Asunnot Oy, Tiibetinhanhi, Hakkilankaari 2, 01380 Vantaa.

Sisco-KOTI Tiibetinhanhi on ARA-kohde, joka tar­koit­taa, että se on osit­tain rahoi­tet­tu Asumisen rahoitus- ja kehit­tä­mis­kes­kuk­sen (ARA) pit­kä­ai­kai­sel­la kor­ko­tu­ki­lai­nal­la.  Tämä mah­dol­lis­taa sen, että kohteen vuo­kra­ta­so on sel­keäs­ti ns. vapai­den mark­ki­noi­den vuo­kra­ta­soa alempi.

Tiibetinhanhen asu­kas­va­lin­nat tehdään Asumisen rahoitus- ja kehit­tä­mis­kes­kus ARA:n mää­rää­mien ohjei­den mukai­ses­ti, ohjei­siin voi tutusta ARA:n net­ti­si­vuil­la.

Tarkistamme haki­joi­den luot­to­tie­dot.

Asuntohakemus käsi­tel­lään vasta sen jälkeen kun se on toi­mi­tet­tu täy­del­li­se­nä liit­tei­neen, liit­teet toi­mi­te­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä jotka tulevat  vaki­nai­ses­ti asumaan asun­toon.

Hakemus sisäl­tää:

-Asuntohakemus

-Verotuspäätös ja erit­te­ly­osa

-Tulotodistus/opiskelijatodistus

-Oleskelulupa tai rekis­te­röin­ti­to­dis­tus

-Vuokranmaksutodistus 3 vii­mei­sel­tä kuu­kau­del­ta

-Eläkepäätös

-Muut tulos­el­vi­tyk­set

Vuokralainen sitou­tuu toi­mit­ta­maan kolmen kuu­kau­den vuokraa vas­taa­van vakuu­den (vuo­kra­lai­sen nimissä oleva pank­ki­tal­le­tus).

Valintaperusteina ovat asun­non­tar­ve, varal­li­suus ja tulot  Asukkaiden valinta perus­tuu sosi­aa­li­seen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­teen ja talou­del­li­seen tar­pee­seen, joita arvioi­daan hakijan asun­non­tar­peen, varal­li­suu­den ja tulojen perus­teel­la.

Varallisuuden enim­mäis­mää­rät

Varallisuudella tar­koi­te­taan net­to­va­ral­li­suut­ta = omai­suu­den käypä arvo, eli myyn­ti­hin­ta – omai­suu­teen koh­dis­tu­vat velat. Kun har­ki­taan varal­li­suu­den vai­ku­tus­ta asu­kas­va­lin­toi­hin, asun­to­ra­has­to on antanut suuntaa antavan varal­li­suus suo­si­tuk­sen sovel­let­ta­vak­si Porvoon alueella(11048/02/04):

Henkilöluku:   1 hlö             2 hlöä           3 hlöä           4 hlöä           5 hlöä

Varallisuus:   64000€        84000€        108000€        130000€      135000€

(netto)

Hakijatalouden koon kas­vaes­sa varal­li­suus­ra­jaa koro­te­taan 5000€ hen­ki­löä kohden.

Asuntovuokraus

020 754 5552, info@sisco.fi

Tiibetinhanhi

Sisco Vuokra-Asunnot Oy:n vuokra-asuntokohde Tiibetinhanhi on val­mis­tu­nut kesä­kuus­sa 2016. Tiibetinhanhessa on  22 kpl 44,0 m2 2h+k+s  ja 22 kpl 50 m2 3h+k+s luh­ti­ta­loa­sun­to­ja. Joka huo­neis­tol­la on oma asun­to­koh­tai­nen irtai­mis­to­va­ras­to.

Tiibetinhanhen vapau­tu­via asun­to­ja haetaan jat­ku­va­na hakuna, eli vas­taa­no­tam­me avoimia hake­muk­sia ja vapau­tu­vien asun­to­jen tar­joa­mi­nen tapah­tuu ARA:n asu­kas­va­lin­ta­sään­nös­ten mukaan asuntoa ensi­si­jai­ses­ti tar­vit­se­vil­le.