As Oy Sipoon Vienokki

As Oy Sipoon Vienokki on val­mis­tu­nut ja vapaana on vielä muu­ta­mia 53m2 käsit­tä­viä luhti ja pari­ta­lo huo­neis­to­ja. Huoneistoissa myös auto­ka­tos­paik­ka.

 

Tervetuloa tutus­tu­maan!

 

Esittelyt ja lisä­tie­dot suoraan raken­nut­ta­jan asun­to­myyn­nis­tä.
ville@sisco.fi / 040 7311 446

Taloyhtiö on toteu­tet­tu puu­mo­duu­li­ra­ken­teel­la ja suun­nit­te­lus­sa on otettu huo­mioon eri ikä­luok­kien tarpeet viih­tyi­sään asu­mi­seen. Kaikissa asun­nois­sa on piha tai toisen ker­rok­sen asun­nois­sa parveke. Asuntojen tila­rat­kai­sut on suun­ni­tel­tu huo­lel­la niin, että kaikki neliöt ovat hyö­ty­käy­tös­sä.

Kaikki ulko­sei­nä­ra­ken­teet ja kan­ta­vat seinät val­mis­te­taan teh­taas­sa säältä suo­jas­sa. Rakennettava mas­sii­vi­pui­nen talo­mal­li on huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu ja se perus­tuu LVL- tuo­te­per­hee­seen. Tämä uusi eko­lo­gi­nen Sisco Oyj:n kehit­tä­mä rakenne (Evo Wood) toteu­te­taan sar­ja­tuo­tan­to­na, mikä näkyy kulut­ta­jal­le edul­li­si­na han­kin­ta­hin­toi­na. Se myös karsii työ­maa­työs­ken­te­lys­sä tapah­tu­via vir­hei­tä. Tämä val­mis­tus­ta­pa mah­dol­lis­taa koh­tuu­hin­tai­sen asu­mis­kon­sep­tin tin­ki­mät­tä varus­teis­ta ja mate­ri­aa­leis­ta. Talot kyt­ke­tään kau­ko­läm­pöön ja kes­ki­tet­tyyn lämmön tal­teen­ot­to­jär­jes­tel­mään. Talojen katolle asen­ne­taan aurin­ko­pa­nee­lit, jotka tuot­ta­vat ener­gi­aa lämmöntalteenotto- jär­jes­tel­mään ja muihin yhtiön säh­kö­jär­jes­tel­miin. Nämä kaikki yhdessä takaa­vat hyvin edul­li­set asu­mis­kus­tan­nuk­set. Kaikki raken­nus­ten energia ja tek­niik­ka­rat­kai­sut on valittu ener­gia­te­hok­kuu­den ja huol­to­va­pau­den kri­tee­reil­lä.

Kaikissa talois­sa on huo­neis­to­koh­tai­set käyt­tö­ve­den ja sähkön mit­tauk­set, jolloin mak­se­taan vain omasta kulu­tuk­ses­ta. Asuntojen raken­teet ovat hen­git­tä­viä ja eko­lo­gi­sia. Iilmanvaihto perus­tuu pai­no­voi­mai­seen ilman­vaih­toon, jota tehos­te­taan kes­ki­te­tyl­lä LTO- jär­jes­tel­mäl­lä / lie­si­tuu­let­ti­mil­la. Tämä takaa miel­lyt­tä­vän sisäil­man ilman raken­tei­siin muo­dos­tu­vaa kon­den­sio­ris­kiä.

Yhtey­den­ot­to

Täytä alla oleviin kenttiin tietosi ja jätä viesti, niin olemme sinuun yhteyksissä niin nopeasti kuin suinkin.