As Oy Haikkoon Joutsenhanhi

Uutta koh­tuu­hin­tais­ta ja viih­tyi­sää Sisco-KOTI vuokra-asumista  Haikkoon Joutsenhanhessa, Kalliomäenkatu 2, Porvoo.

Joutsenhanhen asun­to­ja voi hakea ja asun­to­ha­ke­muk­set käsi­tel­lään sitä mukaa kun ne on toi­mi­tet­tu täy­del­li­si­ne liit­tei­neen. Asukkaiden tulee viikon kulues­sa hyväk­sy­mi­ses­tä vah­vis­taa tar­jot­ta­van vuokra-asunnon vas­taa­not­ta­mi­nen.​​

Asuntohakemuksen voit täyttää joko suoraan net­ti­si­vus­tol­lam­me tai tulos­taa lomak­keen vuokra-asumisen loma­ke­si­vus­tol­tam­me. Asuntohakemuslomakkeita saa myös tar­vit­taes­sa Porvoon kau­pun­gin asun­to­toi­mis­tos­ta osoit­tees­ta Tekniikankaari 1 A 2 krs, 06100 Porvoo asuntotoimisto@porvoo.fi tai tilaa­mal­la Sisco Vuokra-Asunnot Oy asia­kas­pal­ve­lus­ta, 020 754 5552, info@sisco.fi

Hakemukset liit­tei­neen tulee toi­mit­taa osoit­teel­lam­me Sisco Vuokra-Asunnot Oy, Joutsenhanhi, Hakkilankaari 2, 01380 Vantaa.

Sisco-KOTI Joutsenhanhi on ns. ARA-kohde, joka tar­koit­taa, että se on osit­tain rahoi­tet­tu Asumisen rahoitus- ja kehit­tä­mis­kes­kuk­sen (ARA) pit­kä­ai­kai­sel­la kor­ko­tu­ki­lai­nal­la. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että kohteen vuo­kra­ta­so on sel­keäs­ti ns. vapai­den mark­ki­noi­den vuo­kra­ta­soa alempi.

Joutsenhanhen asu­kas­va­lin­nat tehdään Asumisen rahoitus- ja kehit­tä­mis­kes­kus ARA:n mää­rää­mien ohjei­den mukai­ses­ti, ohjei­siin voi tutusta ARA:n net­ti­si­vuil­la, www.ara.fi.

Sisco Vuokra-Asunnot Oy asiakaspalvelu

020 754 5552, info@sisco.fi

Sisco Vuokra-Asunnot Oy:n uudessa vuokra-asuntokohde Joutsenhanhessa on

9 kpl 86,5m2 asun­to­ja yhdessä tasossa, asunnot on kyt­ket­ty auto­ka­tok­sin 3 asunnon rivi­ta­loik­si,

4 kpl 74,5 m2+12m2 asun­to­ja yhdessä tasossa, asunnot on kyt­ket­ty auto­ka­tok­sin 4 asunnon rivi­ta­lok­si

16 kpl 53 m2 luh­ti­ta­loa­sun­to­ja.

Joka huo­neis­tol­la on oma asun­to­koh­tai­nen irtai­mis­to­va­ras­to.